Koca & Ersöz Hukuk Bürosu / Anwaltskanzlei

Türkiye’de veya yurtdışındaki Miras Davaları ve İşlemleriniz

Türkiye ve Almanya’da Miras.

Bir çok durumda kendisine miras kalan kişi ne yapacağını bilmemekte ve bu konuda güvenilir ve tecrübeli bir avukat aramaktadır. Koca & Ersöz Hukuk Bürosu olarak biz Türkiye’de Miras Hukuku konusunda bir çok müvekkilimizi bu güne kadar başarıyla temsil ettik. Büromuz 2012’den bu yana İstanbul Federal Almanya Başkonsolosluğu Güven Avukatları Listesinde kayıtlı olup Miras hukuku ve Türkiye’de miras ile ilgili işlemler konusunda Istanbul ve Berlin bürolarımızda hizmet vermekteyiz.

Bazı durumlarda müvekkillerimize kalan mirasın adlarına geçirilmesi veya yönetilmesi konusunda hukuki destek verirken bazı durumlarda ise diğer mirasçılarla olan sorunlarının çözülmesinde dava ve danışmanlık hizmetleri vermekteyiz.

Aşağıdaki konularda veya Türkiye’de veya Almanya’da miras hukuku konusunda bilgi ve danışmanlık almak için; alttaki formu doldurabilir veya info@kocaersoz.com email adresine email atabilirsiniz.
Miras hukuku konusunda başlıca faaliyetlerimiz.

Miras hukuku konusunda başlıca faaliyetlerimiz.

-Mirasçılık belgesi çıkartma (veraset ilamı)

Miras, hukuki ve bürokratik süreçleri de beraberinde getirir. Mirasçılık Belgesi (Veraset İlamı), miras bırakılan kişilerin, mirasa konu olan mallar üzerindeki haklarını resmi olarak kullanabilmeleri için gereklidir.

-Mirasın sizin adınıza geçmesi için gerekli işlemlerin yapılması

Mirasın adınıza resmi olarak geçmesi, karmaşık ve zaman alıcı bir süreç olabilir. Özellikle yurtdışında yaşayıp Türkiye’de kendilerine miras kalmış kişiler için mirasçılık belgesi alımından, tapu devir işlemlerine kadar tüm aşamalarda size rehberlik edecek ve gerekli evrak ve başvuruları eksiksiz şekilde yapacak bir avukat sizin için faydalı olacaktır.

-Tapuların adınıza geçirilmesi

Tapu devri, mülkiyetin resmi olarak adınıza geçirilmesi sürecidir ve bu süreç çeşitli yasal işlemleri içerir. Ekibimiz, tapu kaydının adınıza geçirilmesi için gerekli belgelerin toplanmasından, tapu dairesindeki işlemlere kadar tüm adımlarda size profesyonel destek sağlar.

-Miras davaları

Miras davaları, genellikle duygusal yüklerin ve karmaşık yasal süreçlerin iç içe geçtiği hassas konulardır. Bu tür davaların, mirasın paylaşımından, vasiyetnamelerin geçerliliğine ve mirasçıların haklarına kadar geniş bir yelpazeyi kapsadığı göz önünde bulundurulmalıdır. Hukuki destek almak, miras davalarının adil ve hızlı bir şekilde sonuçlandırılması açısından kritik öneme sahiptir. Uzman bir avukat:

  • Hukuki Süreçleri Açıklar: Miras hukuku karmaşık olabilir. Bir avukat, miras hukukundaki süreçleri ve uygulanabilir yasaları açıklar ve davanın nasıl ilerleyeceğine dair net bir anlayış sağlar.
  • Hakları Korur: Mirasçılar arasında hak iddiaları söz konusu olduğunda, bir avukat mirasçıların haklarını korumak ve çıkarlarını savunmak adına çalışır.
  • Uzlaşma Sağlar: Miras davaları çoğu zaman aile içi anlaşmazlıklara yol açar. Bir avukat, taraflar arasında adil ve tatmin edici bir uzlaşma sağlamaya yardımcı olabilir.
  • Evrakları Hazırlar: Yasal belgelerin ve başvuruların doğru ve zamanında hazırlanması, davaların başarılı bir şekilde yönetilmesi için önemlidir.
  • Mahkeme Süreçlerini Yönetir: Eğer dava mahkemeye taşınırsa, bir avukat, dava süreçlerini ve mahkeme prosedürlerini etkili bir şekilde yönetir.

Miras davaları, sadece yasal boyutları değil, aynı zamanda kişisel ve ailevi boyutları da içerir. Bu nedenle, bu tür bir davanın yürütülmesinde, uzmanlık ve deneyime sahip hukuki destek almak, adil ve uygun bir sonuç elde etmek için esastır.

-Tapu İptal Davaları

-Vasiyetname Düzenleme

Vasiyetname düzenlemek, kişinin yaşamı boyunca biriktirdiği değerleri ve mal varlığını, vefatından sonra istediği şekilde dağıtmasını sağlayan önemli bir hukuki süreçtir. Bu süreç, bireyin son iradesini yasal olarak belgelendirmesini ve mirasçılara olan niyetini açıkça ifade etmesini sağlar.

-Vasiyetnamenin açılması işlemleri

-Vasiyetnamenin iptali davası

-Miras kalan malların ve terekenin araştırılması (tapular, taşınır ve taşınmaz mallar, bankalardaki paralar vb.)

-Miras paylaşma sözleşmeleri düzenlenmesi

-Miras kalan mallarla ilgili raporlar hazırlanması (kalan malların bedelinin tespiti, ekspertiz raporları düzenlenmesi)

-Mirasa konu taşınmazların intikali (mirasın taraflara geçmesi)

-Miras mallarının satılması ve bu konuda hukuki temsil ve danışmanlık

-Bankada kalan paraların çekilmesi

-Miras Vergilerinin ödenmesi

-Mirastan kaçırılan mallara ilişkin davalar

-Miras bırakanın sağlığında diğer mirasçılardan mal kaçırmak için mallarını başkalarına hileli satışlarla devretmesi durumunda davalar açılması (muris muvazaası ve tapu iptal tescil davaları)

-Saklı payları ihlal edilen mirasçılar için tenkis davaları

-Denkleştirme davaları.

Türkiye ve Almanya Miras İşlemleri ve Mirasçılık Belgesi

Mirasçılık belgesi nedir? Nasıl alınır?

Bir kişinin ölmesiyle alacakları ve borçlarını içeren malvarlığı hakları sona ermez ve bu malvarlığının kimlere kalacağının belirlenmesi gerekir. Kişinin vefatından sonra geride kalan mirasçılarını belirleyen resmi belge, mirasçılık belgesidir. Mirasçılık belgesinde sadece bunu talep eden atanmış veya kanuni mirasçı değil tüm mirasçılar miras paylarıyla gösterilir. Mirasçılar kendileri veya avukatları aracılığıyla sulh mahkemeleri veya noterlere başvurarak mirasçılık sıfatını gösteren belge talep edebilirler. Ancak mirasçılar arasında Türk vatandaşı olmayan veya çifte vatandaş durumunda kişiler mevcutsa noterler mirasçılık belgesi veremez. Bu durumda sulh hukuk mahkemelerine başvurulması gerekir. Yetkili mahkeme açısından kanunda bir sınırlama bulunmamaktadır.

Türk Vatandaşı olmayanlar için mirasçılık belgesi

Yabancılık içeren mirasçılık belgesi taleplerinde sürecin daha hızlı işlemesi bakımından, murisin Türkiye’deki son ikametgâh adresi veya tereke mallarının bulunduğu yer Sulh Mahkemesi’ne başvuru yapılır. Mahkemeye tek bir mirasçının başvurması yeterlidir, tüm mirasçıların birlikte hareket etmesine gerek yoktur. Almanya’da ise durum tam tersidir. Almanya’da mirasçılık belgesi başvurularında tüm mirasçıların veya temsilcilerinin başvurusu aranır. Bazen Türk veya Alman nüfusuna kayıtlı olmayan eş ve çocukların, alınan mirasçılık belgelerinde görünmemesi sorunu ortaya çıkabilir. Bu kişilerin varlıklarını ve mirasçılık sıfatlarını doğum belgesi, evlenme belgesi, aile kütüğü çıktısı ve yaşam belgesi gibi resmi belgelerle ispatlamaları gerekir. Bazen de yurtdışında boşanan kişi bunu Türk siciline tescil ettirmeden vefat ederse, Türkiye’de hala o kişiyle evliymiş gibi eski eşe de mirasçılık belgesinde miras payı verilmesi söz konusu olabilir. Bu durumun düzeltilmesi için diğer mirasçılarca eski eşe karşı tanıma tenfiz davası açılması ve kesinleştirilmesi şarttır.

Kimler mirasçılık Belgesi Talep edebilir?

Mirasçılık belgesini sadece yasal mirasçılar değil atanmış mirasçılar ve lehine vasiyet yapılan kimseler de talep edebilir. Bu durumda önce vasiyetnamenin mahkemece açtırılması gerekmektedir. Bu dava sonunda vasiyetnamenin açılmasına karar verilir ve mirasçı atanan veya lehine vasiyette bulunulan kişiye atanmış mirasçılık belgesi verilir. Ancak vasiyetnameye itiraz eden, iptal davası açan bir mirasçı veya vasiyet alacaklısı olabilir. Bu kişiler bir yıl içinde vasiyetnamenin iptali veya tenkis davası açmazsa itirazın etkisi kalkar ve atanmış mirasçıya mirasçılık belgesi verilir. Mirasçılık belgesi aksi ispat edilebilir bir delil niteliğinde olduğundan, geçersizliği her zaman ileri sürülebilir. Fakat bu kez belge sahibinin mirasçı olmadığını ispat yükü iddiada bulunan mirasçılar üzerindedir.

Bazı hallerde yurtdışında bırakılan bir vasiyetname olmasına rağmen, Türkiye’de bu vasiyetname yokmuşçasına mirasçılık belgesine başvuru yapılması söz konusu olmaktadır. Bu durumda yanlış verilecek mirasçılık belgesi ile taşınmazların intikali söz konusu olabilir. Bu açıdan bu kişinin Türkiye’de malvarlığı olduğunda vasiyetnameleri Türkiye’de de açtırılmalı ya da yabancı mahkemenin vasiyetnamenin açılmasına dair kararlarının Türk Mahkemelerince tanınması için başvurulmalıdır.

Mirasçılık belgesinin ibrazı Almanya’da ve Türkiye’de pek çok işlemin yapılmasında resmi mercilerce istenmektedir. Örneğin bir kişiden kalan taşınmazların intikali için Tapu Müdürlüğü veya bir alacağın tahsili için mahkemeye veya icra dairesine başvurulduğunda, ölen şahsın parasının ve kıymetli evrakının bulunduğu bankadan bunların mirasçılara teslimi istemlerinde ve de Sosyal Güvenlik Kurumunun dul ve yetim maaşı bağlamasında mirasçılık belgesinin ibrazı mutlaka aranmaktadır.
Almanya’da Miras

Almanya’da mirasçılık belgesi alınması, Almanya’da vasiyetnameye dayalı dava ve işlemler, saklı pay hakları, Almanya’dan gelen mahkeme tebligatları ile ilgili danışma ve Almanya’daki miras haklarınıza ulaşmak için size hukuki destek vermekteyiz. Bu bağlamda Almanya’daki taşınmazların mirasçılara intikali ve satışı ile banka hesaplarının araştırılması ile banka hesaplarının Türkiye’ye aktarılması noktasında bize danışabilirsiniz.

Aşağıdaki formu doldurarak, Türkiye miras iş ve davaları ilgili görüş ve teklifimizi alabilirsiniz. Sormak istediğiniz konuları ek bilgiler kısmına yazabilirsiniz.

Miras Hukuku ile ilgili telefon danışma saatleri; Hafta içi: 09:00 – 18:00.

Sorularınız için sayfadaki formu doldurabilir veya bizi arayabilirsiniz.

Sorularınız İçin Tıklayın